Hungarian Rockstar Club

Részvételi

feltételek

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a PcHotline Kft. (2065 Mány, Nándorpuszta 1.) által üzemeltetett, www.huroc.com weboldalon és a Hungarian Rockstar Fan Club (a továbbiakban: HUROC) közösségi média csatornáin (beleértve: www.facebook.com/hungarianrockstarclub, www.facebook.com/groups/rockstarhun.gta, www.facebook.com/groups/rockstarhun.gta6, www.facebook.com/groups/rockstarhun.rdr2, www.instagram.com/rockstarhungary, www.twitter.com/rockstarhungary, www.youtube.com/c/rockstarhungary, www.twitch.tv/hungarianrockstarclub, továbbá a PcHotline Kft. – HUROC partnereinek közösségi média csatornái) elérhető nyereményjátékaira (a továbbiakban: Játékok) az alábbi feltételekkel:

A Játék szervezője és lebonyolítója a PcHotline Kft. (a továbbiakban: HUROC). A Játékokban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékokban

résztvevő személyek

A Játékokban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékokból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos). A Játékokban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játékok tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játékok időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a HUROC nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékokra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játékok leírása

A Játékok ideje alatt a www.huroc.com oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékokban abban az esetben, ha a Játékok során teljesítik az aktuális Játék feltételeit, amelyet a Játékok Részvételi feltételei tartalmaznak, melyek megtekinthetőek a következő címen: www.huroc.com/event/terms-and-conditions

A Játékban azok vehetnek részt, akik

 • nevük és e-mail címük, vagy a Játékokban feltételként szereplő egyéb adataik megadásával beregisztráltak a Játékba,
 • elfogadták a Játékok szabályzatát,
 • helyesen válaszoltak a feltett kérdésre, illetve
 • teljesítettek minden feltételt, melyet a Játékok Részvételi feltételei tartalmaznak.

A Játékok részvételi feltételeiről részletesebben itt olvashat: jelen Szabályzat 4. pontja.

3. A Játékok időtartama

A Játékok időtartama minden esetben feltüntetésre kerül a Részvételi feltételekben. A Játékokban részt venni, arra jelentkezni a Játékok meghirdetésének időpontjától, a Játékok utolsó napján 12.00 óráig lehetséges. A Játékok időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játékok időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

5. Jelentkezés a Játékokra,

Részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akika jelen Szabályzatban meghatározott Részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Játékok Részvételi feltételei:

 • jelen Szabályzat elfogadása,
 • névvel és e-mail címmel történő regisztráció a nyereményjátékra,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Játékos legfeljebb egyszer vehet részt a Játékokban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékokban, azt a HUROC valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A Játékokra történő jelentkezés a Részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a HUROC-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékokhoz történő csatlakozás a Játékok teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény

A Játékok nyereménye minden esetben feltüntetésre kerül a Játékok Részvételi feltéteteliben. Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a HUROC és a Játékos kötelesek együttműködni. A HUROC vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A HUROC nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. A HUROC az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékokban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A sorsolások a Játékok Részvételi feltételeiben meghatározott időpontjaiban történnek egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal. A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pót nyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pót nyertes válik jogosulttá. A pót nyertes helyébe is léphet pót nyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pót nyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a HUROC tulajdonában marad.

A nyeremény sorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 5 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pót nyertes válik jogosulttá a nyereményre.

7. A nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékokra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

8. A nyeremény

kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a HUROC-kal a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a HUROC-ot semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a HUROC kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása.

A HUROC mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. A HUROC a nyereményt egy alkalommal postázza.

A HUROC nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a HUROC-ot.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a HUROC-ot előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a HUROC részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a HUROC a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang-illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatvédelmi irányelvek (www.huroc.com/privacy), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékokban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a HUROC adatbázisába kerüljenek, és azokat a HUROC az Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat–a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve -legfeljebb a sorsolást követő 3 hónapig kezelje;
 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;-a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 14 napig a www.huroc.com weboldalon
 • kizárólag a Játékokkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang-illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Játékos(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Játékokkal a sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozza;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.), Hajtás Pajtás Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty u. 20.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a HUROC az Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célból a megadott elérhetőségein megkeresse.

Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy az info@huroc.com email címen vagy írásban postai úton a PcHotline Kft. 2065 Mány, Nándorpuszta 1. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékokból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A HUROC adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: info@huroc.com) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a HUROC Adatvédelmi irányelvei rendelkeznek.

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a HUROC nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Az adatok helyt állóságát a Játékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a HUROC-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A HUROC a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A HUROC kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játékok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játékok során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos a Játékokban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játékok lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a HUROC-kal vagy bármely harmadik személlyel szembeni igény érvényesítésről.

A HUROC a Játékok pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A HUROC nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játékok időtartama alatt a Játékok, illetve a Játékokat, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A HUROC nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. Egyéb

A HUROC fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játékok időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a www.huroc.com/event/terms-and-conditions weboldalon. Amennyiben a Játékokkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@huroc.com e-mail címre. Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Részvételi feltételek

Részvételi Feltételek: HUROC x DaniGaming DLC Bemutató Live Stream Nyereményjáték – 2020. december

Adatvédelmi beállítások
Ez a weboldal sütiket használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. A böngésző beállításaiban igény szerint módosíthatóak ezek a beállítások. Oldalunk harmadik féltől származó anyagokat és szkripteket is tartalmazhat, többek között követési technológiát. A részletes, teljes adatvédelmi nyilatkozat és az általunk gyűjtött adatok listája megtalálható a következő címen: Adatvédelmi nyilatkozat
Youtube
Tartalom megjelenítés engedélyezése - Youtube
Vimeo
Tartalom megjelenítés engedélyezése - Vimeo
Google Maps
Tartalom megjelenítés engedélyezése - Google
Keresés

Legnépszerűbb
oldalak

HRC News

Store

Grand Theft Auto V

HUROC

Egyéb

Please note that we are not affiliated with Rockstar Games and our company is fan-created. 'Grand Theft Auto', 'GTA', 'Red Dead Redemption' and 'Red Dead' are trademarks and properties of Take-Two Interactive Software, Inc. Huroc.com is an unofficial site and is not produced or maintained by Rockstar Games, Inc. or Take-Two Interactive Software, Inc. The aim of the shared contents is only to inform our visitors about the latest news as we are not given the official rights. We believe in fair use of copyrighted materials.